wychodząc naprzeciw
potrzebom naszych
klientów, proponujemy
bezpośrednią pomoc
prawników zgromadzonych
w serwisie kancelaria
e-prawnik

zapewniamy możliwość
osobistego kontaktu
z prawnikiem w naszym
biurze w krakowie.
dogodna lokalizacja
przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36
i przyjazna atmosfera,
pozwoli na udzielenie
skutecznej pomocy
w państwa sprawie

reprezentujemy naszych
klientów przed sądami,
organami i innymi
instytucjami. świadczymy
pomoc prawną tak osobom
fizycznym, w zwykłych
sprawach życia codziennego
jak i przedsiębiorcom,
w skomplikowanych
zagadnieniach prawnych
prowadzonej działalności
gospodarczej.

Pomagamy:

 • w sprawach rodzinnych,
 • w sprawach majątkowych małżeńskich,
 • rozwodzącym się małżonkom,
 • w sprawach spadkowych,
 • pracownikom, w tym nauczycielom
 • pracodawcom,
 • emerytom i rencistom w sprawach z ubezpieczeń społecznych,
 • w sprawach ubezpieczeń majątkowych – na życie, OC, AC etc.
 • rozliczającym się podatnikom,
 • wierzycielom Odzyskiwanie długów

Doradzimy:

 • jak założyć firmę,
 • jaki rodzaj działalności wybrać,
 • jak przekształcić swoją działalność,
 • jak prowadzić biznes w sieci,
 • jak chronić dane osobowe,
 • jak rozliczać się z podatków.

Staniemy po Państwa stronie:

 • w sprawach karnych,
 • jeśli popełnią Państwo wykroczenie,
 • jeśli pojawi się problem karno – skarbowy,
 • w sprawach przed sądem administracyjnym,
 • przed urzędami i instytucjami.
Serwis Kancelaria e-prawnik

ul. Gabrieli Zapolskiej 36
30-126 Kraków

Telefon: +48 123409444
Mail: kancelaria@e-prawnik.pl

Opis i pytanie

Dodaj kolejny załącznik

Dane teleadresowe

* pola wymagane

Wyślij zapytanie

Wyślij

Administratorem danych osobowych jest operator serwisu Kancelaria.e-prawnik.pl, Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Dane osobowe podawane są dobrowolnie a podającemu przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz prawo poprawiania danych.

Regulamin serwisu Kancelaria e-prawnik.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Usługi serwisu Kancelaria e-prawnik.pl świadczone są przez Spółkę Legalsupport sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000108190, kapitał zakładowy 133 000,00 zł, posługująca się numerem NIP 676-21-64-973.

2. Niniejszy regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Legalsupport sp. z o.o. oraz zasady korzystania z Kancelarii e-prawnik.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

Operator - spółka Legalsupport sp. z o.o. - właściciel serwisu Kancelaria e-prawnik.pl,

Prawnik – korzystający z infrastruktury serwisu Kancelarii e-prawnik.pl adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki bądź radcowski, wpisany na listę adwokatów, radców prawnych (bądź aplikantów), prowadzoną odpowiednio przez organy samorządu adwokackiego albo radcowskiego. Za prawnika uznaje się także doradcę podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych prowadzoną przez organy samorządu doradców podatkowych.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierający z Operatorem umowę o świadczenie usług w ramach serwisu Kancelarii e-prawnik.pl.

Usługa w ramach serwisu Kancelaria e-prawnik.pl – zapewnienie Klientowi przez Operatora dostępu do infrastruktury technicznej i elektronicznej ułatwiającej świadczenie usług przez Prawnika, w tym m. in. kontakt z Prawnikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Usługi świadczone przez Prawnika - udzielane przez Prawnika porady prawne, pomoc prawna a także reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed instytucjami oraz ich organami. Przez usługę rozumie się także przygotowanie i analizę pism procesowych i pozaprocesowych (umów, regulaminów, etc.). Usługi powyższe świadczone są zgodnie z zasadami etyki określonymi w kodeksach etycznych zawodu adwokata, radcy prawnego i doradcy podatkowego.

Konto Klienta - dostępne dla Klienta, po prawidłowym zalogowaniu się, konto, pozwalające m. in. na gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Klienta w serwisie Kancelaria e-prawnik.pl, sprawdzanie stanu swojej sprawy i kontakt z Prawnikiem. Konto Klienta umożliwia także przekazywanie na odległość dokumentów przez Klienta i odczytywanie dokumentów zamieszczanych tam przez Prawnika.

5. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis Kancelaria e-prawnik.pl jest uprzednie potwierdzenie zapoznania się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami jej świadczenia oraz niniejszym, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi

II. Dane osobowe

1. Operator jest uprawniony do:

a). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis Kancelaria e-prawnik.pl, a także

b). przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Klienta w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez serwis Kancelaria e-prawnik.pl oraz w celach statystycznych.

2. Przed zarejestrowaniem Konta lub w późniejszym czasie Klient może wyrazić zgodę na:

a). przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

b). rozpowszechnianie danych osobowych Klienta zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w

3. Podczas rejestracji w serwisie Klient podaje następujące dane osobowe:

a). login

b). adres poczty elektronicznej,

c). dodatkowe dane o charakterze demograficznym.

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora, Prawnika i podmioty przez nich upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania, zmiany i usuwania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

5. Na etapie rejestracji Konta Klienta, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Klienta określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Klient zostanie odrębnie powiadomiony.v

6. Niezależnie od postanowień ust. 5 zawarcie przez Klienta umowy z Prawnikiem może być uzależnione od podania przez Klienta określonych przez Prawnika danych osobowych.

7. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony serwisu Kancelaria e-prawnik.pl,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

8. Strona internetowa serwisu Kancelaria e-prawnik.pl wykorzystuje niewielkie pliki tekstowe (tzw. cookies) niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze plików cookies. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolne, lecz brak tej zgody może spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej serwisu Kancelaria e-prawnik.pl. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej .

9. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Klientów serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:

a). organizacji Usługi świadczonej na rzecz Klientów przez Prawników w ramach usługi Kancelaria e-prawnik.pl. Usługa obejmuje udostępnienie strony internetowej, Konta Klienta, formularzy do płatności, serwerów i wszelkich innych narzędzi umożliwiających komunikację między Prawnikiem a Klientem,

b). zapewnieniu Klientowi dostępu do indywidualnego Konta Klienta, umożliwiającego w szczególności monitorowanie stanu jego sprawy, składanie zamówień, przesyłanie dokumentów i materiałów oraz kontakt z Prawnikiem.

2. Serwis internetowy Kancelaria e-prawnik.pl jest dostępny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Operator zapewnia obsługę bezpośrednią Usługi w ramach Kancelarii e-prawnik.pl codziennie od 8:00 – 16:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi w ramach Kancelarii e-prawnik.pl następuje z chwilą rejestracji na stronie.

4. W wyniku prawidłowej rejestracji, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta.

5. Umowa ulega rozwiązaniu:

a). po wypowiedzeniu umowy przez Klienta,

b). po wypowiedzeniu umowy przez Operatora z ważnych przyczyn, w przypadku, gdy:

- cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,

- Klient nie skorzystał z usługi,

- Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,

- Klient nie wykazywał aktywności w serwisie, w szczególności nie logował się w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Prawnik umocowany do jego reprezentacji jest jednak zobowiązany prowadzić sprawę do jej prawomocnego zakończenia, bądź wypowiedzenia stosunku zlecenia.

IV. Odpłatność

1. Usługi świadczone w ramach Kancelarii e-prawnik.pl świadczone są nieodpłatnie.

2. Usługi świadczone przez Prawnika są odpłatne, na podstawie umowy łączącej Prawnika z Klientem. Wycena usługi świadczonej przez Prawnika jest dokonywana przez niego za każdym razem indywidualnie.

V. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu Kancelaria e-prawnik.pl, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie serwisu Kancelaria e-prawnik.pl, w terminie co najmniej na trzy dni przed planowaną przerwą.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną - korzystania z serwisu Kancelaria e-prawnik.pl - należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@e-prawnik.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu Kancelaria e-prawnik.pl i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.

2. Regulamin może ulec zmianie. Przyczyną zmiany mogą być w szczególności następujące okoliczności:

- zmiany powszechnie obowiązującego prawa,

- orzeczenia sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego,

3. O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Zmiany regulaminu dają Klientom prawo do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia poinformowania o zmianie regulaminu. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na stosunek zlecenia, jaki istnieje między Prawnikiem a Klientem. Prawnik umocowany do reprezentacji Klienta, jest zobowiązany prowadzić sprawę do jej prawomocnego zakończenia, bądź wypowiedzenia stosunku zlecenia.

4. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:

a). naruszenia przez Klienta postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b). udostępnieniu hasła dostępu przez Klienta osobom trzecim.

5. W przypadku opisanym w ust. 3 niniejszego art. VII, przed wypowiedzeniem umowy  Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową.

6. W przypadku opisanym w ust. 3 niniejszego art. VII, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

VIII. Prawa do usługi

Wszelkie prawa do usługi świadczonej w ramach Kancelarii e-prawnik.pl, know how, rozwiązania organizacyjno - techniczne, związane ze świadczeniem usługi w ramach serwisu Kancelaria e-prawnik.pl przysługują wyłącznie Operatorowi i podlegają ochronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

Polityka prywatności

Legalsupport sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000108190 – Operator Serwisu Kancelaria e-prawnik.pl jako Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest świadom zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z usług serwisu Kancelaria e-prawnik.pl często wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Szanujemy Państwa prywatność i z tego też powodu przedstawiamy naszą polityką prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo m.in. jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane przez nas sposoby kontaktu a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych. Wierzymy, iż zawarte poniżej informacje pozwolą Państwu na uzyskanie pełnego obrazu naszej polityki przetwarzania danych.

Jakie dane zbieramy?

Serwis Kancelaria e-prawnik.pl świadczy usługi określone w Regulaminie korzystania z serwisu
W związku z powyższym, zbieramy dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Klientów) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).

Dane podawane przez Klientów

W przypadku usługi świadczonej przez Kancelarię e-prawnik.pl zarejestrowanie się w naszym serwisie staje się niezbędne dopiero po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu. Jednakże dla złożenia zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub loginu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Usługi świadczone w ramach serwisu Kancelaria e-prawnik.pl są usługami płatnymi. Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem operatora portalu www.przelewy24.pl otrzymujemy Państwa dane, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz inne podane przez Państwa.

Natomiast usługa "Newsletter" wymaga podania jedynie adresu e-mail.

Przesyłany do Państwa „Newsletter” wymaga podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. "Newsletter" może zostać przez Państwa spersonalizowany, tak, aby otrzymywali Państwo jedynie te informacje, którymi są Państwo zainteresowani. W tym celu zarejestrowani Klienci mogą podać dodatkowe dane dotyczące płci, roku urodzenia, województwa, liczby mieszkańców w miejscu zamieszkania, informacji o prowadzonej działalności gospodarczej, wykształceniu, zawodzie, branży, osiąganym dochodzie oraz liczby pracowników w miejscu zatrudnienia. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a usługa „Newsletter” świadczona jest wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą i wyłączana na każde Państwa życzenie. Na życzenie Klientów będących konsumentami Prawnicy zgromadzenia w Kancelarii e-prawnik.pl wystawiają faktury VAT. W przypadku przedsiębiorców wystawienie faktury VAT następuje w każdym przypadku. Dla wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko lub firma, NIP (tylko przedsiębiorcy), adres zamieszkania lub siedziby.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych automatycznie są zbierane dane dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (web analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Przekazane przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonania usług, z których Państwo korzystają lub zamierzają skorzystać. W szczególności podawane przez Państwa dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania, obsługi złożenia zamówienia, wysyłki „Newslettera” jak również we wszelkich wyżej nie wymienionych formach kontaktu z Państwem, w tym telefonicznie.

Podane przez Państwa dane osobowe nie są przekazywane żadnym osobom trzecim bez Państwa zgody. Na Państwa życzenie dotyczące odesłania wcześniej przesłanych nam dokumentów lub otrzymania przygotowanych dokumentu w formie papierowej przekazujemy Państwa dane adresowe operatorowi pocztowemu.

W pozostałym zakresie Państwa dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Dane zbierane automatycznie posłużą nam do analizy Państwa zachowań na stronach naszych serwisów, celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług serwisu Kancelaria e-prawnik.pl. Dane te są pozyskiwane przez serwer w sposób zautomatyzowany. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionych dostępem do danych osobowych, udoskonalanie naszych usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności serwisu.

Kontakt

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu obsługi techniczno – organizacyjnej Prawnikom udzielającym porad prawnych, często wiąże się z potrzebą uzyskania informacji na temat Państwa sytuacji faktycznej lub prawnej. Z tego też powodu podane przez Państwa dane takie jak: adres e-mail, numer telefonu czy adres pocztowy mogą zostać wykorzystane celem skontaktowania się z Państwem. Pozwoli to Państwu na uzyskanie rzetelnej porady prawnej i odpowiedzi na zadane pytania.

Kontakt z naszej strony może obejmować także wysyłanie informacji systemowych o zmianach w funkcjonowaniu serwisu, o nowych wiadomościach, itp. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością naszą i naszych kontrahentów mogą będą przesyłane na podane przez Państwa adres e-mail tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym.

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zapewniamy Państwu swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usuwanie danych osobowych mogą Państwo dokonywać w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu. W każdym jednak przypadku wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie swoich danych osobowych uzyskają Państwo

kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta – email: bok@e-prawnik.pl tel: +48 122984170.
Pliki "cookies"

Niniejszym informujemy, iż wykorzystujemy pliki „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie muszą Państwo na każdej stronie wpisywać swojego loginu i hasła. Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do Państwa zainteresowań oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Narzędzia, którymi posługujemy się dla zapewnienia ochrony danych osobowych zostały dobrane tak, by zapewnić należytą ochronę przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. W oparciu o przyjęte rozwiązania nasi pracownicy sprawują stały nadzór nad procesem przetwarzania danych udzielając upoważnień tylko w przypadkach i zakresie, w jakim jest to niezbędne dla niezakłóconego świadczenia usług zgodnie z Regulaminem. W powyższym zakresie wykorzystujemy w szczególności szyfrowane protokoły SSL a także zabezpieczenie centrum danych z kontrolą dostępów i szyfrowaniem haseł.

Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 000465/2002. Administratorem danych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.